รายงานการผลิตน้ำตาลทรายของโรงงานน้ำตาลทั่วประเทศ

หน่วย/กระสอบ 100 กก.
เขต ปริมาณอ้อยเข้าหีบ น้ำตาลทราย
น้ำตาลทรายขาว น้ำตาลทรายดิบ
อ้อยสด
(ตัน)
อ้อยไฟไหม้
(ตัน)
รวม
(ตัน)
ธรรมดา
(กระสอบ)
บริสุทธิ์
(กระสอบ)
รวม
(กระสอบ)
เทกอง
(ตัน)
กระสอบ
(กระสอบ)
รวม
(กระสอบ)
เขต 1 1,775,280.840 2,105,204.850 3,880,485.690
276,004.000 873,766.500 1,149,770.500 295,891.793 0.000 295,891.793
เขต 2 3,119,081.030 8,875,457.390 11,994,538.420
1,305,446.400 1,390,151.200 2,695,597.600 964,238.296 0.000 964,238.296
เขต 3 4,872,763.870 10,329,209.090 15,201,972.960
1,657,695.900 2,443,444.390 4,101,140.290 1,217,811.281 298,711.100 1,516,522.381
เขต 4 6,320,517.230 11,230,434.220 17,550,951.450
3,560,276.210 6,041,500.850 9,601,777.060 679,559.723 191,712.500 871,272.223
เขต 5 56,495.400 303,739.300 360,234.700
0.000 0.000 0.000 34,921.730 0.000 34,921.730
เขต 6 330,105.870 149,166.200 479,272.070
160,184.000 271,714.000 431,898.000 2,630.889 0.000 2,630.889
เขต 7 1,262,343.400 3,714,676.740 4,977,020.140
767,900.000 657,175.500 1,425,075.500 324,798.990 571,568.500 896,367.490
เขต 9 15,567,729.215 22,938,610.445 38,506,339.660
5,118,873.150 9,216,556.170 14,335,429.320 2,764,539.657 966,457.558 3,730,997.215
รวม 33,304,316.855 59,646,498.235 92,950,815.090
12,846,379.660 20,894,308.610 33,740,688.270 6,284,392.359 2,028,449.658 8,312,842.017