สารกำจัดวัชพืชและแมลง

ประเภทยา

ยาคุม

ยาฆ่า

ยาคุม+ยาฆ่า

ชนิดวัชพืช

ใบแคบ

ใบกว้าง

ลักษณะดิน

ดินชื้น

ดินชื้นน้อย

สารที่ใช้ ประเภทยา ชนิดวัชพืช ลักษณะดิน