ต้านทาน
หนอนกอลอยจุดเล็ก
ต้านทาน
หนอนบุ้ง
ต้านทาน
โรคแส้ดำ (Smut)
สอน.25