ต้านทาน
หนอนกอสีชมพู
ต้านทาน
หนอนกอลอยจุดเล็ก
ต้านทาน
หนอนกอสีขาว
อู่ทอง6