อ่อนแอ
โรคเหี่ยวเน่าแดง
ต้านทาน
โรคใบจุดวงแหวน ( Ring Spot)
ต้านทาน
โรคกอตะไคร้
สอน.2