ต้านทาน
โรคแส้ดำ (Smut)
ต้านทาน
โรคเหี่ยวเน่าแดง
อ่อนแอ
หนอนกอลายจุดใหญ่
Clone 99-2-294