ต้านทาน
โรคแส้ดำ (Smut)
ต้านทาน
หนอนกอลอยจุดเล็ก
ต้านทาน
โรคเหี่ยวเน่าแดง