ต้านทาน
แมลงหวี่ขาวอ้อย
ต้านทาน
โรคแส้ดำ (Smut)
ต้านทาน
โรคกอตะไคร้
สอน. 9