ต้านทาน
กลิ่นสับปะรด 201706091011
ต้านทาน
โรคแส้ดำ (Smut)
อู่ทอง 3